Thiết kế phong cách Skeuomorphic là gì ?

Thiết kế phong cách Skeuomorphic là gì ?

Skeuomorph /ˈskjuːəmɔrf/ theo  wiki  nghĩa là một đối tượng được tạo mới nhưng giữ những cấu trúc, đặc điểm thiết kế cần thiết của bản gốc, ngay cả những chức năng không cần thiết.