Extranet site là gì?

Extranet site là gì?

Extranet cung cấp một Internet site có thể truy nhập đến một nhóm người đã chọn.