Internal link và vai trò trong SEO

Internal link và vai trò trong SEO

Internal link (Liên kết nội bộ) là các liên kết đi từ các trang của cùng 1 tên miền đó. Internal link có tác dụng tốt nhất cho việc thiết lập cấu trúc trang web...