Giới thiệu về CDN - Mạng phân phối nội dung

Giới thiệu về CDN - Mạng phân phối nội dung

"Khoảng cách từ người dùng website đến máy chủ web của bạn tất nhiên có ảnh hưởng đến thời gian phản hồi dữ liệu. Triển khai nội dung của bạn trên nhiều vùng địa lý...