Các bài viết trong chủ đề PHP functions

Chuyển đổi chữ số ra chữ viết trong PHP

Chuyển đổi chữ số ra chữ viết trong PHP

Nếu bạn cần làm một  ứng dụng web  có liên quan đến việc chuyển đổi chữ số thành các kí tự như ” 123  ” thành “  một trăm hai mươi ba  ”...