Code tự động chèn width và height vào thuộc tính của ảnh trong Ckeditor


Code tự động chèn width và height vào thuộc tính của ảnh trong Ckeditor cho các bạn nào cần tham khảo nhé mình dùng dc cho bản 3.6.2 

HawkHost

» Tự động chèn link vào ảnh trong CKEditor

CKEDITOR.on('instanceReady', function (ev) {

// Ends self closing tags the HTML4 way, like
.
ev.editor.dataProcessor.htmlFilter.addRules(
    {
        elements:
        {
            $: function (element) {
                // Output dimensions of images as width and height
                if (element.name == 'img') {
                    var style = element.attributes.style;
 
                    if (style) {
                        // Get the width from the style.
                        var match = /(?:^|\s)width\s*:\s*(\d+)px/i.exec(style),
                            width = match && match[1];
 
                        // Get the height from the style.
                        match = /(?:^|\s)height\s*:\s*(\d+)px/i.exec(style);
                        var height = match && match[1];
 
                        if (width) {
                            element.attributes.style = element.attributes.style.replace(/(?:^|\s)width\s*:\s*(\d+)px;?/i, '');
                            element.attributes.width = width;
                        }
 
                        if (height) {
                            element.attributes.style = element.attributes.style.replace(/(?:^|\s)height\s*:\s*(\d+)px;?/i, '');
                            element.attributes.height = height;
                        }
                    }
                }
 
                if (!element.attributes.style)
                    delete element.attributes.style;
 
                return element;
            }
        }
    });
});

Có thể bạn quan tâm
24/04/2017
2520