Tích hợp facebook chat vào website


Lượn qua các Website thấy hết lỗi này tới lỗi khác ở cái JavaScript nên quyết định viết lại các bước làm cho bạn nào chưa biết. Các bạn chú ý đọc hết bài này rồi hãy bắt tay vào làm.

Bạn copy đoạn code bên dưới và chèn vào trước thẻ của Website, thay link bôi đỏ bằng link page facebook của bạn nhé

<div id="fb-root"></div> <script>$(document).ready(function() {var raido = $(".wrap").attr("data-toggle");if(raido==1){$(".vnk-tuvan").css("display","none");$(".x").click(function(){$(".wrap").slideToggle();$(".vnk-tuvan").slideToggle();});$(".vnk-tuvan").click(function(){$(".wrap").slideToggle();$(this).slideToggle();}); }else{$(".wrap").css("display","none");$(".x").click(function(){$(".wrap").slideToggle();$(".vnk-tuvan").slideToggle();});$(".vnk-tuvan").click(function(){$(".wrap").slideToggle();$(this).slideToggle();});}}) (function(d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v2.5&appId=561973880635651";fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, "script", "facebook-jssdk"));</script> <style>.wrap{position:fixed; width:300px; height: 400px; z-index:9999999; right:0px; bottom:0px;}.x{font-family: arial, helvetica;background: rgba(78,86,101,0.8) none repeat scroll 0 0;font-size:14px;font-weight:bold;color: #fff;display: inline-block;height: 25px;line-height: 25px;position: absolute;right: 0;text-align: center;top: -19px;width: 25px;z-index: 99999999;}.x:hover{cursor: pointer;}.pxem{text-align:left;height:20px;margin-bottom: 0;margin-top: 0;background: #fe5c00;width:100%;bottom: 0;display: block;left: 0px;position: absolute;z-index: 999999999;border-left: 1px solid #fff;}.pxem a.axem{color: #fff;font-family: arial,helvetica;font-size: 12px;line-height: 23px;padding-left: 5px;text-decoration: none;}.pxem a.axem:hover{text-decoration: underline;}.alogo{position: absolute;bottom: 0;right: 0px;z-index: 999999999999;width: 75px;height: 20px;display: inline-block;background:#fe5c00;border-left:2px solid #2c3e50;padding-right: 0px;padding-left: 5px}.vnk-tuvan{position:fixed;width: 300px;background:#fe5c00;z-index:99999999;right:0px;bottom:0px; border-style: solid solid none;border-width: 1px 1px 0; border-color: #2c3e50}.vnk-tuvan p{color: #fff;font-size: 15px;margin: 0;padding: 0 13px; text-align: left;}.vnk-tuvan p a{color: #fff;font-size: 15px;padding: 5px 0px 7px;margin: 0;display:inline-block;font-family: arial, helvetica;text-decoration: none;}.vnk-tuvan p a:hover{text-decoration: underline;cursor: pointer;}.vnk-tuvan p img {float: right;margin-top: 10px;} </style> <div data-toggle="0" class="wrap" style="position:fixed; width:280px; height: 320px; "> <span class="x" style="">X</span> <div class="fb-page" data-adapt-container-width="true" data-height="320" data-hide-cover="false" data-href="https://www.facebook.com/itzvietnam/" data-show-facepile="true" data-show-posts="false" data-small-header="false" data-tabs="messages" data-width="280" style="position:relative; z-index:9999999; right:0px; bottom:21px;border-left: 1px solid #fff;border-top: 1px solid #fff;"></div> </div> <div class="vnk-tuvan" style="width: 170px;" > <p style=" "><a style=""> <i class="fa fa-facebook"></i> Hỗ trợ Facebook </a> </p> </div>


Có thể bạn quan tâm
18/09/2016
2160