Tự động chèn link vào ảnh trong CKEditor


Hôm  nay mình chia sẻ với các bạn code custom CKEditor để có thể tự động chèn chính link ảnh đó vào ảnh trong bài viết khi đăng ảnh lên

/*
Copyright (c) 2003-2011, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
*/
 
CKEDITOR.editorConfig = function( config )
{
// Define changes to default configuration here. For example:
// config.language = 'fr';
// config.uiColor = '#AADC6E';
 
CKEDITOR.on('dialogDefinition', function (ev) {
    var dialogName = ev.data.name;
    var dialogDefinition = ev.data.definition;
    var dialog = dialogDefinition.dialog;
    var editor = ev.editor;
 
    if (dialogName == 'image') {
        dialogDefinition.onOk = function (e) {
            var imageSrcUrl = e.sender.originalElement.$.src;
            var width = e.sender.originalElement.$.width;
            var height = e.sender.originalElement.$.height;
            var imgHtml = CKEDITOR.dom.element.createFromHtml('<a href='+imageSrcUrl+'><img src='+ imageSrcUrl +' /></a>');
            editor.insertElement(imgHtml);
        };
    }
});
 
   
};
 

Có thể bạn quan tâm
27/02/2017
3043