Extranet site là gì?

Extranet site là gì?

Extranet cung cấp một Internet site có thể truy nhập đến một nhóm người đã chọn.

Extranet cung cấp khả năng tạo ra các ứng dụng mà các bên cộng tác và khách hàng có thể truy nhập nhưng không dành cho công chúng nói chung.

Extranet.gif

Extranet có thể sử dụng mã hoá và sự bảo vệ bằng mật khẩu để đảm bảo an toàn cho việc truy nhập đến site đó.

Đối với các giao dịch giữa các doanh nghiệp, Extranet đảm bảo thương mại điện tử an toàn.

Extranet có thể tự động hoá chia sẻ thông tin bằng cách cung cấp truy nhập đến thông tin cụ thể và truy nhập có kiểm soát đến các cơ sở dữ liệu nội bộ.

Một lnternet site cung cấp sự hiện diện web đối với công chúng. Một Intranet sử dụng công nghệ Internet để cung cấp cho các nhân viên truy nhập đến thông tin nội bộ. Một Extranet cung cấp một Internet site có thể truy nhập đến một nhóm người đã chọn.

Trong một Extranet site, các khách hàng và các đối tác hiện tại được cung cấp truy nhập có bảo vệ bằng mật khẩu đến thông tin thích hợp. Các đối tác và khách hàng có thể truy nhập đến các thông tin này trong khi công chúng nói chung không truy nhập được. Các Extranet có thể sử dụng các công nghệ mã hoá và mật khẩu để đảm bảo an toàn cho việc truy nhập đèn site của bạn. Đối với các giao dịch giữa các doanh nghiệp, các Extranet có thể đảm bảo thương mại điện tử an toàn. Extranet có thể tự  động hoá chia sẻ thông tin bằng cách cung cấp truy nhập thông tin đến thông tin cụ thể và truy nhập có quản lý đến các cơ sở dữ liệu nội bộ.

Trong một Internet site, có thể tạo ra một vị trí để phân phối thông tin không cần giữ bí mật; và có thể đồng thời khai thác nhiều dịch vụ Extranet, mỗi dịch vụ tập trung vào các nhu cầu của một nhóm khách hàng cụ thể. Ví dụ, các khách hàng hiện tại mua từ các dây chuyền sản phẩm khác nhau có thể truy nhập đến dịch vụ Extranet, được tập trung vào nhu cầu của họ. Các đối tác kinh doanh có thể có truy nhập đến một site của một đối tác khác có thông tin về giá cả, xúc tiến bán hàng hay các dịch vụ cá nhân hoá khác. Các nhà đầu tư có thể truy nhập đến một Internet site có các thông tin tài chính hay các chiết khấu dành riêng cho họ. Mỗi Extranet site có thể chia sẻ truy nhập đến ứng dụng thương mại điện tử của công ty. Có thể quy định các sản phẩm khác nhau hay cung cấp các chiết khấu dựa trên Extranet hay các mật khẩu người sử dụng.

Chẳng hạn một công ty sản xuất dược phẩm có web site mà khách hàng thăm quan để tìm hiểu thêm thông tin về một số sản phẩm thông dụng bán ở các quầy thuốc. Site này bao gồm các thử nghiệm gần đây, kinh nghiệm sử dụng, các khuyến nghị và các cảnh báo về hiệu ứng phụ. Công ty cũng có thể tạo ra một Extranet site cho các nhân viên bán hàng của mình. Các đại diện bán hàng cần phải biết vị trí không công bố của site này và có số nhận đang cá nhân để truy nhập thông tin. Một khi đã vào Extranet site, các đại diện bán hàng có thể đặt hàng, theo đòi xu thế đặt hàng của các khách hàng, tìm hiểu các thông tin về khuyến .mãi và nhận được thông tin cạnh tranh. Các bác sĩ có thể được cung cấp truy nhập đến một Extranet site khác. Trên Extranet site của các bác sĩ, công ty có thể xây dựng các nhóm thảo luận cho các bác sĩ, những người đã sử đụng sản phẩm đó, cung cấp các kết quả thử  nghiệm lâm sàng và có các dịch vụ đặc biệt phục vụ cho mua hàng thực tuyến.

Từ internet

Mục nhập này đã được đăng trong Blog. Đánh dấu trang permalink.