Code đọc khoảng cách thời gian so với hiện tại trong PHP


Code đọc khoảng cách thời gian so với hiện tại trong PHP share cho bạn nào cần nhé

vultr

function time_elapsed_string($datetime, $full = false) {
  $now = new DateTime;
  $ago = new DateTime($datetime);
  $diff = $now->diff($ago);

  $diff->w = floor($diff->d / 7);
  $diff->d -= $diff->w * 7;

  $string = array(
    'y' => 'year',
    'm' => 'month',
    'w' => 'week',
    'd' => 'day',
    'h' => 'hour',
    'i' => 'minute',
    's' => 'second',
  );
  foreach ($string as $k => &$v) {
    if ($diff->$k) {
      $v = $diff->$k . ' ' . $v . ($diff->$k > 1 ? 's' : '');
    } else {
      unset($string[$k]);
    }
  }

  if (!$full) $string = array_slice($string, 0, 1);
  return $string ? implode(', ', $string) . ' ago' : 'just now';
}
VD: 

echo time_elapsed_string('2013-05-01 00:22:35');
echo time_elapsed_string('@1367367755'); # timestamp input
echo time_elapsed_string('2013-05-01 00:22:35', true);

Kết quả:

4 months ago
4 months, 2 weeks, 3 days, 1 hour, 49 minutes, 15 seconds ago

Có thể bạn quan tâm
24/04/2017
3593