Code đọc khoảng cách thời gian so với hiện tại trong PHP

Code đọc khoảng cách thời gian so với hiện tại trong PHP

Code đọc khoảng cách thời gian so với hiện tại trong PHP share cho bạn nào cần nhé

function time_elapsed_string($datetime, $full = false) {
  $now = new DateTime;
  $ago = new DateTime($datetime);
  $diff = $now->diff($ago);

  $diff->w = floor($diff->d / 7);
  $diff->d -= $diff->w * 7;

  $string = array(
    'y' => 'year',
    'm' => 'month',
    'w' => 'week',
    'd' => 'day',
    'h' => 'hour',
    'i' => 'minute',
    's' => 'second',
  );
  foreach ($string as $k => &$v) {
    if ($diff->$k) {
      $v = $diff->$k . ' ' . $v . ($diff->$k > 1 ? 's' : '');
    } else {
      unset($string[$k]);
    }
  }

  if (!$full) $string = array_slice($string, 0, 1);
  return $string ? implode(', ', $string) . ' ago' : 'just now';
}
VD: 

echo time_elapsed_string('2013-05-01 00:22:35');
echo time_elapsed_string('@1367367755'); # timestamp input
echo time_elapsed_string('2013-05-01 00:22:35', true);

Kết quả:

4 months ago
4 months, 2 weeks, 3 days, 1 hour, 49 minutes, 15 seconds ago

Mục nhập này đã được đăng trong Blog. Đánh dấu trang permalink.